ผลงานนักเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

ภาพกิจกรรม ม.1 --> คลิก   //  ภาพกิจกรรม ม.4 --> คลิก


อีเมล์ครูทั้งโรงเรียน  ---> Download


 ประกาศ  เปิดลงทะเบียนเรียนซ้ำ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2557 - 30 เมษายน 2557


 


 3 - 4 มีนาคม 2557  - ครูผู้สอนส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) 

                                    - รายงานผลการเรียนนักเรียนแต่ละห้อง จำนวน 2 ชุด
                                    - แบบสรุปผลการเรียนที่ไม่ผ่าน จำนวน 1 ชุด
                                   (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)

          5 มีนาคม 2557   - ครูที่ปรึกษากรอกผลการเรียนของนักเรียน และแจ้งผลการเรียน 
                                 (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)

          6 - 7 มีนาคม 2557  - นักเรียน ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนยื่นคำร้องแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 
                                     (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)

          10 - 14 มีนาคม 2557   - นักเรียนแก้ไขผลการเรียนกับครูผู้สอน ครั้งที่ 1
                                          (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)

          14 มีนาคม 2557   - ครูผู้สอนส่งผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 
                                   (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)

          17 - 18 มีนาคม 2557   - นักเรียน ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนยื่นคำร้องแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 
                                          (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)

          19 - 24 มีนาคม 2557   - นักเรียนแก้ไขผลการเรียนกับครูผู้สอน ครั้งที่ 2 
                                          (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)

          17 มีนาคม 2557   - ครูผู้สอนส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา   
                                  - แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5)
                                  - รายงานผลการเรียนนักเรียนแต่ละห้อง จำนวน 2 ชุด
                                  - แบบสรุปผลการเรียนที่ไม่ผ่าน จำนวน 1 ชุด
                                  (ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5)
                                  - ครูผู้สอนส่งผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)
                                  ช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น.

          20 มีนาคม 2557  - ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนพร้อมทั้งกรอกผลการเรียน 
                                  ช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น.

          21 มีนาคม 2557  - ครูที่ปรึกษาส่งผลการเรีียน (แผ่น CD และเอกสาร) 
                                  ช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น.

          25 มีนาคม 2557  - สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2


 

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก


 กรอกผลการเรียนกลุ่มสาระ  ดาวน์โหลด

           กรอกผลการเรียนรายห้อง   ดาวน์โหลด


โครงการเปิดห้องเรียนพิเศษ EIS โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  ประจำปีการศึกษา 2557

โครงสร้าง EIS บ.ร.ภ.     ดูรายละเอียด

ข้อมูลพื้นนฐาน.แบบประเมิน       ดูรายละเอียด

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ EIS       ดูรายละเอียด

เงินบำรุงการศึกษา       ดูรายละเอียด ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบ O-Net สอบในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556  ในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2557

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช  --> ภาพกิจกรรม

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ตรวจสอบผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กาญจนบุรีี เขต4  คลิก

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
      **กำหนดการ**
      เปิดภาคเรียน  วันศุกร์  ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
      กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และการลงทะเบียนนักเรียน  วันอังคาร  ที่ 5  พฤศจิกายน 2556
      ณ หอประชุมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
        เวลา 08.30 - 12.00 น . ชั้นมัธยมศึกษาีที่ 1 - 3
        เวลา 13.00 - 16.00 น . ชั้นมัธยมศึกษาีที่ 4 - 6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ย้าย
         1. คุณครูอรุณศรี  บงกชโสภิต   ย้ายไป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
         2. คุณครูธีพงศ์  ทาต่อย   ย้ายไป โรงเรียนเทพมงคลรังษี
         3. คุณครูรัตจะรินทร์  เฉิดฉายพนาวัลย์   ย้ายไป  โรงเรียนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
         4. คุณครูแพร สมใจเพ็ง   ย้ายไป  โรงเรียนสงวนหญิง

 


                             
               ครูอรุณศรี               ครูธีรพงศ์             ครูรัตจะรินทร์               ครูแพร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ขอต้อนรับคุณครูท่านใหม่สู่รั้วน้ำเงิน - เหลือง
         1. คุณครูสายธารา  เดชเจริญพร
         2. คุณครูกฤษดา  หวังดี
         3. คุณครูประสงค์  นุสนทรา
         4. คุณครูกิตติศักดิ์  ลักษณะฉิมพลี
         5. คุณครูวรรณนิภา  ฉิมพลี
         6. คุณครูรุ่งนภา  เชื้อทอง
         7. คุณครูจิตรดา  แตงอ่อน
         8. คุณครูภาณุพงศ์  ม่วงเขียว
         9. คุณครูปิยนาถ  บุญท้วม
       10. คุณครูชลธิชา  โต๊ะน้อย
       11. คุณครูElbie Brooks
       12. คุณครูLiu  Lizhen
       13. คุณครูXu  Shulan
       14. คุณครุนัฎฐ์ติกาญ  เจียวยี่
       15. คุณครูอำนาจ  ชื่นบาน
       16. คุณครูสุภนิช  การสมจิตร
       17. คุณครูอริศ  วรเลข
       18. คุณครูวุฒิชัย  เนียมหอม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 งานมุทิตาจิตให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน นายประพฤติ  จงไมตรีพร  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26 กันยายน 2556  ณ หอประชุมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  --> ภาพกิจกรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  --> ภาพกิจกรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.ต้น  ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  --> ภาพกิจกรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   คณะผู้บริหาร - ครูอาจารย์ ศึกษาดูงานโรงเรียนกลุ่มรัชดาภิเษก คือโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัดชุมพร และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2556  --> ภาพกิจกรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ในวันพฤหัสบดี  ที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ขอเชิญผู้ปกครอง - นักเรียน - ชมรมศิษย์เก่า ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2556 ของโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ณ หอประชุม ในวันพฤหัสบดี  ที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 - 12.00 น.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   วันอังคารที่ 30 ก.ค. - วันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 2556  โรงเรียนงดการเรียนการสอน เนื่องจากคณะครูเข้าสัมนาเชิงปฏิบัติธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ประชุมผู้ปกครองแก้ไขผลการเรียน-ลงทะเบียนเรียนซ้ำ --> ภาพกิจกรรม


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมพิศ  สำเนียงแจ่ม

กำลังออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้49
เมื่อวาน20
สัปดาห์นี้136
เดือนนี้197
รวมทั้งหมด6156

Currently are 5 guests and no members online

พบกับเราที่ facebook

โรงเรียนในเครือรัชดาภิเษก

ประชาสัมพันธ์ เขต8

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กาญ4