คณะผู้บริหาร


นายประวิทย์ สิงห์เรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางยาใจ เหมือนว้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพ็ชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
PAGE TOP