กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางจำเนียน บรรลือทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวปัทมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางนันณภัทรสรณ์ เมืองมนต์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสุพรรณี วิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอารีย์ เที่ยงอ่อน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสาวิณี เซี่ยงจ๊ง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวิชิต ชาววัดหลวง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวพรรณนิกา รอดภัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายปัญญา แสวงหา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
PAGE TOP