กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวสุปราณี ศรีสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายณรงค์ชัย สายมาอินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพีท ลิมเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ว่าที่ รต.หญิงศุภศิริ แต้มทอง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายบัณฑิต อุ่นทรัพย์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
PAGE TOP