เมื่อปี พ.ศ. 2513  ขณะที่นายสุชาติ สุขเจริญ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ่อพลอย  ได้พิจารณาเห็นว่า  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาของอำเภอบ่อพลอย   ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ทำให้ผู้ปกครองบางส่วน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้  ดังนั้น ท่านจึงเสนอขอให้กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอบ่อพลอยขึ้น  และได้รับการอนุมัติ ให้จัดตั้งในปีการศึกษา 2514  ซึ่งประจวบกับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน ครองราชย์สมบัติครบ 25 ปี และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระราชพิธีรัชดาภิเษกสมโภช  รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานนามให้โรงเรียนแห่งนี้ว่า  “โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก”

อ่านต่อเพิ่มเติม

เครื่องหมายประจำโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

 พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ  ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9  รอบ  วงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี   ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา  แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดั่งในรัชกาลก่อน

1 ใน 9 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี

“โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   ดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

PAGE TOP