กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วิทยาศาสตร์

นางสาวจิราพร ใจแสน
หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพ็ชร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสายธารา เดชเจริญพร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยุพิน สามสี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิชาภา อ่อนละออ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอิสรีย์ ตรีสุวรรณ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณัฐกานต์ ฟักขำ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรอนงค์ เอกพงษ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวศิน อินตาวิน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกวรินทร์ สุปินะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปัฐนิดา กำลังหาญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมณีเกศ รอบโลก
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนวฉัตร โพธิ์สมบูรณ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนกร บัวแย้ม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเจนต์ เทพสวัสดิ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

นายอดิเทพ สินธสา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสมหญิง ศรีนิล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชูเกียรติ วงศ์โชติวนิช
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอัญธิกา วัฒถากุล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนพพร ปิ่นตุรงค์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PAGE TOP