กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวปาณิสรา ธนาพัฒน์เดชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายสุภโชค จะนันท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางนฤมล อังคณาแสงมณี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาววันวิสา ศรีสวัสดิ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายณรงกรณ์ เสมียนนกแก้ว
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายสุทัศน์ สมหวัง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
PAGE TOP